THE FOUNDATION SCHOOL

PTA REP. 2020-21

CLASSES

 

NAMES

EMAIL ID

PS

MS.PRIYANKA YADAV

pdpriyankayadav@gmail.com

     

PP

MS. MANSHA AMLANI

seth.mansha@gmail.com

     

I

MS. SHIVANI CHOPRA

choprashivani@hotmail.com

     

II

MS. KUMUD DASS

Kkumudsingh@gmail.com
     

III

MS. SHIVANI SHARMA

Sshivani007@yahoo.com

 

     

IV

MS. MANPREET KAUR

manpreetkaur2210@gmail.com

     

V

MS. KRISHNA SANNIGRAHI

drksannigrahi@gmail.com

     

VI

 

MS. KAUSAR

asifbeig@gmail.com

     

VII

MS. PRIYANKA MOHAPATRA

priyanka.mohapatra@gmail.com

     

VIII

 

MS. ABAN GANDHI

abanfg@gmail.com